Insider och PDMR – Två förteckningar med olika syften

En återkommande frågeställning från noterade bolag är vilka skillnader som finns mellan permanenta insiders och personer i ledande ställning (PDMR). Många tycks förväxla insiderförteckningen med listan över PDMR och närstående personer eller felaktigt tro att förteckningarna fyller samma syfte. I denna artikel tydliggör juristbyrån Markets & Corporate Law hur EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) definierar de olika begreppen och vilka bolagets skyldigheter är gentemot dessa personer.

Det är av stor betydelse för noterade bolag att hålla isär begreppen insider och PDMR. Enligt MAR föreligger nämligen en skyldighet att upprätta och föra två fristående förteckningar. Å ena sidan ställs krav på att ha en insiderförteckning (loggbok) som anger vilka personer som har tillgång till insiderinformation i bolaget, å andra sidan krävs en PDMR-förteckning som kan sägas vara en lista över personer med ledande ställning i bolaget. I vissa situationer kan samma person både definieras som en PDMR och ha tillgång till insiderinformation i bolaget, vilket innebär att denne ska tas upp i båda förteckningarna. Det kan dock vara bra att känna till att de två förteckningarna fyller olika syften.  

Personer med tillgång till insiderinformation

I en insiderförteckning loggas personer som har tillgång till insiderinformation och arbetar på bolagets vägnar. Förteckningen har tydlig koppling till förbuden mot insiderhandel och olagligt röjande av insiderinformation. Den utgör ett viktigt hjälpmedel för utredningar av sådana misstänkta överträdelser, men anses också ha preventiv verkan på personer som tas upp i förteckningen eftersom de görs medvetna om att bolaget anser att de förfogar över insiderinformation vid en viss tidpunkt. Bolaget har även möjlighet att använda sig av en permanent insiderförteckning över personer som alltid har tillgång till all insiderinformation i bolaget. Sådana personer kallas ibland permanenta insiders. Det är dock viktigt att bolaget upprättar en ny händelsestyrd insiderförteckning för varje enskild insiderinformation, även om endast permanenta insiders har tillgång till den. När informationen har offentliggjorts ska bolaget rapportera till Finansinspektionen att ett uppskjutet offentliggörande har tillämpats. Det kan även bli aktuellt att lämna insiderförteckningen på Finansinspektionens begäran i enlighet med de instruktioner som då ges.

En insiderförteckning ska alltså bestå av följande personer:

·       Anställda som har tillgång till insiderinformation

·       Andra personer som utför uppgifter varigenom de har tillgång till insiderinformation, till exempel rådgivare, revisorer eller kreditvärderingsinstitut

Personer i ledande ställning

Förkortningen PDMR hämtas från det engelska begreppet ”persons discharging managerial responsibilities” och motsvarar vad som tidigare kallades för insynspersoner. PDMR består  av styrelse, verkställande direktör och eventuellt andra personer i bolagets ledning, förutsatt att dessa har regelbunden tillgång till insiderinformation och befogenhet att fatta beslut på ledningsnivå som påverkar bolagets framtida utveckling och affärsutsikter. En förteckning över PDMR och deras närstående visar vilka personer som är skyldiga att rapportera sin handel i bolagets finansiella instrument till Finansinspektionen, vilket syftar till att skapa transparens men är inte i sig kopplat till förekomsten av insiderinformation. Utöver det omfattas en PDMR av handelsförbud i bolagets finansiella instrument under vissa stängda perioder. Bolagets PDMR-förteckning behöver inte offentliggöras, men ska dock lämnas till Finansinspektionen på begäran i enlighet med de instruktioner som då ges.

En PDMR-förteckning ska alltså bestå av följande personer:

·       Styrelseledamöter

·       Verkställande direktör

·       Ev. andra personer med regelbunden tillgång till insiderinformation och befogenhet att fatta beslut på ledningsnivå som påverkar bolagets framtida utveckling

Några viktiga likheter och skillnader

Det är viktigt att ta upp rätt personkrets i respektive förteckning och inte förväxla dem med varandra. En tydlig skillnad att ha i åtanke är att insiderförteckningen tar sikte på personer med tillgång till viss information, medan PDMR-förteckningen inkluderar personer med en viss befattning, exempelvis styrelseledamot eller verkställande direktör. Förteckningen över insiders kan på så sätt anses vara mer ”föränderlig” än PDMR-förteckningen, eftersom den anpassas utifrån varje enskild insiderhändelse. En annan skillnad är att närstående inte tas upp i insiderförteckningen, men ska däremot ingå i PDMR-förteckningen. Till skillnad från insiderförteckningen finns inga särskilda form- eller rapporteringskrav för förteckningen   över PDMR och deras närstående. Båda förteckningarna ska dock uppdateras löpande och hållas tillgängliga på Finansinspektionens begäran.

Slutsats

Under vissa perioder kan en person samtidigt falla under definitionen för både insider och PDMR. Det är dock viktigt att hålla isär begreppen och föra två separata förteckningar över respektive personkategori. Någon som uppfyller kraven för PDMR måste tas upp i en sådan förteckning oavsett om de för tillfället har tillgång till insiderinformation eller inte. En vanlig missuppfattning är att en PDMR också per definition är en permanent insider. Det behöver dock inte vara så, eftersom en person kan ha regelbunden tillgång till insiderinformation men sakna tillgång till all insiderinformation i bolaget. Bedömningen är upp till bolaget att göra och därför kan det vara bra att känna till syftet som ligger bakom de olika förteckningarna.  

 

Markets & Corporate Law (MCL) är en juristbyrå med fokus på finansbranschen och med spetskompetens inom värdepappers-, börs- och bolagsrättsliga frågeställningar. MCL har även utvecklat egna digitala program för loggbokshantering, MCLogg för noterade bolag      och MCLogg Adviser för rådgivare. Som experter på marknadsmissbruks- och insiderlagstiftningen kan MCL lämna värdefulla tips och råd för att förhindra eventuella överträdelser av MAR och medföljande sanktionsavgifter.