Kommuniké från årsstämma i Cision AB (publ) den 25 juni 2014

I går, onsdag den 25 juni 2014, avhöll Cision AB (publ) (” Bolaget “) sin årsstämma för räkenskapsåret 2013, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till det pressmeddelande som offentliggjordes den 26 maj 2014 och den fullständiga kallelsen till årsstämman. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut enligt nedan finns tillgängliga på Bolagets hemsida, via http://corporate.cision.com/sv/Bolagsstyrning/Arsstamma/Arstamma-2014/ .

Fastställande av balans- och resultaträkning
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2013.

Dispositioner beträffande Bolagets resultat
Årsstämman beslutade, i enlighet med majoritetsaktieägarens förslag, att de till förfogande stående vinstmedlen om totalt 334 212 854 kronor disponeras på följande sätt: balanserad vinst om 575 613 337 kronor, fond för verkligt värde om -120 398 395 kronor, överkursfond om 136 493 405 kronor samt årets resultat om ‑257 495 493 kronor överförs i ny räkning.

Styrelsen
Årsstämman beslutade att bevilja envar av styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av 5 ledamöter utan suppleanter.

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2015 omvaldes Lawrence Fey, Mark Anderson, Cedric Bradfer, Ronan Carroll och Peter Lundin. Lawrence Fey omvaldes till styrelsens ordförande.

Styrelse- och revisorsarvode samt ersättning för kommittéarbete
Årsstämman beslutade, i enlighet med majoritetsaktieägarens förslag, att styrelsearvode skall utgå med totalt 1 750 000 kronor och fördelas i enlighet med följande: 750 000 kronor per år till ordföranden och 250 000 kronor per år till vardera ledamot.

Årsstämman beslutade också, i enlighet med majoritetsaktieägarens förslag, att arvode till revisorn under mandatperioden skall utgå löpande enligt av Bolaget godkänd räkning.

Revisor
Revisionsbolaget KPMG AB valdes som Bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2015. Huvudansvarig revisor är Helene Willberg.

Aktieägaren Meltwater Drive Sverige AB, ägare till 2 274 570 aktier i Bolaget motsvarande ca 15,3 % av samtliga aktier i Bolaget, framställde förslag om att en revisor utses av Bolagsverket, en s.k. minoritetsrevisor, att delta i revisionen tillsammans med övriga revisorer. Detta innebär att aktieägare kan ansöka hos Bolagsverket att minoritetsrevisor ska utses. Meltwater Drive Sverige AB föreslår att auktoriserade revisorn Svante Forsberg, Deloitte utses till minoritetsrevisor.

Valberedning
Årsstämman beslutade att bolaget framöver inte ska ha någon valberedning.

Riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra ledande befattningshavare i Bolaget
Årsstämman godkände de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra ledande befattningshavare i Bolaget.

Omfördelning av för LTI 2011 återköpta aktier
Årsstämman beslutade om omfördelning av återköpta aktier enligt det av årsstämman 2011 antagna aktierelaterade långsiktiga incitamentsprogrammet (LTI 2011) till det av årsstämman 2013 antagna aktierelaterade långsiktiga incitamentsprogrammet (LTI 2013). Beslutet innebär i korthet att ett antal av de 51 262 aktier som finns i Bolagets ägo omfördelas till LTI 2013 så att de omfördelade aktierna kan användas för att säkra leverans av aktier till deltagare i LTI 2013 samt likvidmässigt säkra utbetalning av framtida sociala avgifter sammanhängande med LTI 2013. Totalt beslutades att 19 116 aktier omfördelas från LTI 2011 till LTI 2013. Vidare beslutades att överlåtelser av omfördelade aktier skall ske enligt samma principer som fastställts vid antagandet av LTI 2013 vid årsstämman 2013.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Magnus Thell, tf VD och koncernchef
Charlotte Hansson, ekonomidirektör
Telefon: 08-507 410 11, e-post: investorrelations@cision.com

Cision AB (publ)
Box 24194
104 51 Stockholm
Org.nr: 556027-9514,
Telefon: 08 507 410 00
http://corporate.cision.com/sv

Informationen är sådan som Cision AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS 2007:528) och/eller lagen om handel med finansiella instrument (SFS 1991:980). Informationen lämnades för offentliggörande den 26 juni 2014 kl.08:00.

Cision är den ledande leverantören av molnbaserad mjukvara, tjänster och verktyg inom PR för marknads- och PR-ansvariga. Kunderna använder våra tjänster för att hantera alla moment i sin kommunikation – från att identifiera viktiga medier och opinionsbildare till att nå̊ ut med sina budskap, bevaka traditionella och sociala medier och utvärdera effekten av sin kommunikation. Journalister, bloggare och andra opinionsbildare använder Cisions verktyg för att utforska uppslag till reportage, följa trender och bevaka sin mediebild. Cision finns i Europa, Nordamerika samt Asien. Cision AB är noterat på Stockholmsbörsen och omsatte cirka 0,9 miljarder SEK 2013. Mer information finns på www.cision.com .