I takt med att ESG-faktorer (Environmental, Social & Governmental) blir allt viktigare även i företagens IR-berättelse till aktieägare och potentiella investerare ökar kraven på intern samordning och inkludering. I synnerhet när företagstransaktioner är aktuella som alltid kräver en noggrann planering och exekvering för att lyckas.

Investor Relations och Corporate Communications behöver jobba närmare tillsammans

Som bekant är kommunikationen många gånger avgörande och av allra största vikt för att framgångsrikt driva igenom en affär. Arbetet med att kommunicera ett bolags avsikter i en transaktion måste ses i ett större kommunikationssammanhang där samtliga intressenter som är engagerade i Corporate Communications, inklusive Public affairs, deltar för att skapa värde och framgång.

En intressant och läsvärd artikel som publicerades den 23 januari i Provoke Media (tidigare Holmes Report) tar upp betydelsen av en bredare och mer sammansvetsad kommunikationsapproach. Paul Holmes, grundare av Provoke Media, resonerar kring trender avseende kommunikationen till investerare. Bland annat tar han upp värdet av att jobba tätare tillsammans i samband med större företagsfusioner. Han pekar på ett antal affärer, både i Europa och USA, som har försenats eller omintetgjorts till följd av skarpare regleringar och förändrat synsätt från lagstiftarnas sida.

Inkludering och kommunikation blir avgörande

Enligt det här resonemanget finns mycket att vinna på att jobba närmare tillsammans med budskapen och kommunikationen. Således borde bolagen samordna sin kommunikation bättre. Vikten av att också arbeta med ESG-frågor i det här sammanhanget för att förstå helheten kring ett bolags avsikter kan inte nog poängteras på generell basis för att attrahera och behålla investerare 2020. Inkludering och helhetsgrepp avseende kommunikationsarbetet är avgörande för att delge risk och framtidsutsikter och därmed attraktionskraft i budskapen från ett investeringsperspektiv.

Inom Cision jobbar vi ständigt med att säkerställa att de lösningar som vi tillhandahåller är anpassade från ett regulatoriskt perspektiv och ledande i att skapa synlighet för viktiga målgrupper här i Sverige och internationellt. Du är varmt välkommen att kontakta oss för en fortsatt diskussion på hur vi kan assistera er i det löpande angelägna arbetet för att skapa relevans och transparens i ditt företag samt för att mäta framgången i utfallen av budskapen. Helt klart så finns det mycket att vinna genom att samordna budskapen bättre och det ska bli mycket intressant att följa hur kommunikationsarbetet i bolagen förändras i det här avseendet under året.

Tack för uppmärksamheten och på återhörande i nästa brev.

Bästa Hälsningar
Magnus Thell