Finansinspektionen släppte nyligen en tillsynsrapport där de berättar om erfarenheter från sitt arbete mot marknadsmissbruk under åren 2018–2019. MCL:s jurist Agnes Ördén listar fyra viktiga saker att ta med sig.

Här kan du läsa mer om Cision och Market & Corporate Laws loggbokstjänst MCLogg

Huvudregeln är att finansmarknaden ska vara transparent och öppen. Marknadsmissbruk innebär att vissa investerare får fördelar framför andra vilket skadar förtroendet för marknaden. Marknadsmissbruksförbudet gäller oavsett om handel sker på eller utanför en handelsplats. Till marknadsmissbruk räknas bland annat insiderhandel, obehörigt röjande av insiderinformation och marknadsmanipulation.

Insiderhandel innebär att utnyttja insiderinformation som personen fått vetskap om och baserat på informationen handla med bolagets finansiella instrument. Olagligt röjande av insiderinformation innebär att någon sprider konfidentiell insiderinformation till någon obehörig utomstående person.

Insiderinformation definieras i EU:s Marknadsmissbruksförordning nr 596/2014  (”MAR”) som information av specifik natur som inte har offentliggjorts, som rör visst finansiellt instrument och som – om den offentliggjordes – sannolikt skulle ha en väsentlig inverkan på priset på bolagets finansiella instrument. Om informationen kan antas vara kurspåverkande ska som utgångspunkt bedömas utifrån om en ”förnuftig investerare” sannolikt skulle låta informationen påverka ett beslut om att investera i bolaget.

Marknadsmanipulation innebär att påverka marknadspris, tillgång eller efterfrågan genom transaktioner som vilseleder marknaden.

Sanktionsavgifter vid marknadsmissbruk

Sanktionsavgifter ska vara proportionerliga men samtidigt avskräckande och effektiva. På senare tid har svenska domstolar börjat ta upp mål om marknadsmissbruks och därmed förekommer numera i större utsträckning domstolsbedömningar ifråga om de sanktionsavgifter som Finansinspektionen yrkat på är godtagbara.

När Finansinspektionen avgör storleken på sanktionsavgift utgår myndigheten från allvarligheten i överträdelsen samt under hur lång tid överträdelsen pågått. En historik av upprepade eller liknande överträdelser kan anses vara en försvårande omständighet vid bedömningen och leda till högre avgift. Exempel på förmildrande omständigheter som tvärtom kan leda till lägre sanktionsavgift är om personen aktivt samarbetar med Finansinspektionen genom att informera om händelsen innan anmälan gjorts. Om händelsen är så pass liten att den anses bagatellartad eller om det finns godtagbara anledningar till agerandet, kan Finansinspektionen avstå från att ingripa.

Enligt praxis krävs inte uppsåt

Tingsrätten och hovrätten har i de fall som tagits upp bedömt att de sanktionsavgifter som Finansinspektionen yrkat på är rimliga och godtagit dem. Både tingsrätten och hovrätten har också utrett frågan om vad som kan betraktas som försvårande omständigheter, dvs som gör att en gärning kan leda till högre straff. Exempelvis har oaktsamhet, tidigare varningar, skapande av referenspris eller många otillåtna transaktioner ansetts vara försvårande omständigheter. Högsta domstolen har hittills inte prövat frågan men prövningstillstånd har beviljats i två mål som är värda att hålla utkik efter framöver.

Det är vidare numera praxis att beviskraven i marknadsmissbruksmål ska sättas lägre än i brottmål. Det har även fastställts i praxis att det inte krävs varken uppsåt eller oaktsamhet för ansvar i marknadsmissbruksmål.

Domstolarnas praxis bekräftar att Finansinspektionen hittills gjort korrekta bedömningar och det kan konstateras att tillsynen över värdepappersmarknaden fortsatt är av yttersta vikt.

4 punkter att ta med dig om arbetet mot marknadsmissbruk

🔸 Finansinspektionen verkar inte dra ner på växlarna i arbetet som rör marknadsmissbruk utan snarare tvärtom, vilket ökar vikten av kunskap om dessa frågor.

🔸 Även tillsynen över insiderförteckningar och hantering av insiderinformation ökar. Därför är det viktigt att ha goda interna rutiner på plats för hantering av insiderinformation och att kontinuerligt se över och anpassa dessa.

🔸 Finansinspektionens sanktionsavgifter i marknadsmissbruksmål står ofta fast även i domstol. Avgifterna är ofta höga och visar på allvarligheten i brottet.

🔸 Det är alltid värt att hålla utkik efter Finansinspektionens rapporter för att få bättre förståelse för hur de arbetar och vad de fokuserar på vid granskningar.

Agnes Ördén
Associate
Markets & Corporate Law
agnes.oerden@mcl.law

Markets & Corporate Law (”MCL”) är en juristbyrå med fokus på finansbranschen och med spetskompetens inom värdepappers-, börs- och bolagsrättsliga frågeställningar. MCL har även utvecklat egna digitala program för loggbokshantering, MCLogg för noterade bolag och MCLogg Adviser för rådgivare. Som experter på marknadsmissbruks- och insiderlagstiftningen kan MCL lämna värdefulla tips och råd för att förhindra eventuella överträdelser av MAR och medföljande sanktionsavgifter.