Avsnitt 11

Avsnitt 11 handlar om MAR, det vill säga EU:s marknadsmissbruksförordning som trädde i kraft för ett år sedan. Den har inneburit en hel del förändringar för svenska börsbolag. Med för att diskutera förändringarna är vår gäst Joakim Strid, chef för marknadsövervakning på NASDAQ.

I och med införandet av MAR finns nu en Europaförordning som är det övergripande regelverket som styr. Det är med andra ord inte längre svensk lag eller svensk föreskrift som styr hur ett svenskt bolag ska bete sig när man informerar sin marknad. I och med MAR slogs kurspåverkande information och insiderinformation samman – det finns nu bara ett begrepp att förhålla sig till och det är insiderinformation. Detta och mycket annat angående MAR diskuteras tillsammans med Åsa Melin Mandre och Magnus Thell, VD för Cision Nordics.

Ur innehållet

Poddavsnittet “Om MAR och dess följder med Joakim Strid från NASDAQ” handlar i stora drag om:

 • Vilka förändringar MAR har inneburit på Cision
 • Hur NASDAQ arbetar med övervakningen
 • Hybriden mellan självreglering och lagstadgad reglering
 • Kriterier som måste uppfyllas för att få skjuta upp offentliggöranden
 • 3 tips som du som lyssnare bör ta med dig

Vikten av att skilja på regulatorisk och icke-regulatorisk information

Magnus Thell berättar om hur Cision har agerat för att tillmötesgå de nya kraven enligt MAR. Spridningen som krävs i och med MAR fanns redan på plats för den reglerade marknaden. Det handlade om att slå på och sätta samma uppsättning på tjänsterna för övriga bolag som på First North, Aktietorget och Nordic MTF.

Joakim förklarar även att alla företag, oavsett om man är noterad eller inte, kommunicerar olika typer av information med olika syften. Om man är ett noterat företag har man en viss typ av informationsgivning som man är skyldig att upprätthålla – man offentliggör insiderinformation och man offentliggör finansiella rapporter som det regelverk man lyder under kräver. Därutöver finns det annan information som man vill kommunicera. Detta kan investerare också vara intresserade av men det är inte regulatorisk information.

Övervakningen på NASDAQ indelad i två kategorier

 1. En grupp  arbetar med emitenterna, det vill säga de noterade bolag och emitenter utav andra instrument. Där jobbar man bland annat med noteringsprocessen. Från NASDAQ:s sida hanterar de den formella och regulatoriska delen av noteringsprocessen där man går igenom bolagen och ser till att de har förmågan att möta marknadsplatsens krav. Därefter, när bolagen väl är noterade, följer man upp hur de förhåller sig till regelverken och ser till att de sköter de åtaganden man som noterat företag har gentemot marknaden.
 2. Den andra delen kallas för handelsövervakningen. Där följer man handel och prisbildning i nästintill realtid och följer upp signaler där det sker otillbörlig handel eller där det av någon annan anledning inte följer ordnad handel.

Samspelet mellan börs, finansinspektion och ekobrottsmyndigheten

Joakim berättar att Sverige har en väl fungerande historik av självreglering på olika områden. Börsen rapporterar allt till Finansinspektionen, specifikt för misstänkt marknadsmissbruk. Där finns en lagskyldighet att rapportera och då är det antingen finansinspektionen eller ekobrottsmyndigheten som kommer att besluta om vilka som tas vidare och ger eventuella sanktioner. Det kan bli ett avgörande i domstol om ekobrottsmyndigheten tar tag i det eller  en administrativ sanktion som Finansinspektionen beslutar om. Detta beslutades i och med att MAR infördes i Sverige och han kallar det en hybrid mellan självreglering och lagstadgad reglering.

När insiderinformation uppstår har man skyldighet att…

Det ena alternativet är att offentliggöra informationen direkt. Om du däremot vill skjuta upp offentliggörandet bör du uprätta en loggbok och uppfylla följande tre kriterier för att MAR ska godkänna det:

 1. Ett omedelbart offentliggörande skulle skada emitentens legitima intressen. Typexemplet är att man har någon form av pågående förhandling och där möjligheterna att slutföra förhandlingen skulle försvåras om man gick ut och talade om att man för en förhandling om det.
  • Om man har en ordning där ett visst beslut måste fattas i två distanser för att bli giltigt kan man få en möjlighet att skjuta upp offentliggörandet trots att den första instansen fattat beslut men inte den andra. Detta är mer aktuellt i Tyskland där man har två nivåer av styrelser i företag.
 2. Det andra kriteriet är om ett uppskjutande inte skulle riskera att vilseleda allmänheten. Det innebär att om bolaget självt har verkat för att viss information finns ute på marknaden och den nya informationen pekar i en annan riktning – då skulle det vara vilseledande att inte gå ut med informationen eftersom allmänheten har vissa förväntningar
 3. Det tredje kriteriet är det minst kontroversiella, kravet på att man ska hålla informationen konfidentiell fram till dess att man offentliggör. Om man fattar beslut om att skjuta upp ett offentliggörande måste man se till att informationen inte läcker.

Joakim betonar att företag måste lära sig att man inte längre kan utgå från en känsla av vad som går och ska offentliggöras. Man måste verkligen ta sig igenom regelverket för att se om det håller.

"Redan i inledningen i en process av vad det än kan handla om bör man börja resonera kring när i kedjan ni kommer nå den punkt där ni blir tvingade att offentliggöra".

3 tips du som lyssnare bör ta med dig om MAR

 • Förbered dig i din informationsgivning. Vad är insiderinformation i din verksamhet? Viktigt att man gör det som en förberedelse i förväg. När man har en viktig affär är det inte säkert att man fattar det nyktra beslutet mitt i allt. Fatta de besluten i föreberedelsefasen!
 • Alla företag har sannolikt gått igenom sina procedurer och upprättat nya dokument. Se till att de blir kända i verksamheten och att man vet hur man ska tillämpa dem. Gör övningar och gå igenom scenarion med berörda parter. Vad gör vi om situation x inträffar?
 • När en process inleds – tänk på offentliggöranden redan tidigt i processen. Givet vad vi vet och kan förutse, när skulle en skyldighet att offentliggöra kunna inträda och hur hanterar vi då den informationen?

 

 


Avsnitt 11 – “Om MAR och dess påverkan med Joakim Strid från NASDAQ”

Avsnittet är ca 48 minuter långt.

Om IR-podden

I varje avsnitt får Cision besök av en intressant person inom kommunikationsbranschen för IR och finansiell information. I studion hittar du alltid Magnus Thell och Åsa Melin Mandre.

 

FLER AVSNITT AV IR-PODDEN

Lämna en recension

Se hur vi kan hjälpa dig

Communicate Like Never Before.