Vi har tidigare skrivit om kartläggningen från 29 januari 2020 som Finansinspektionen (”FI”) genomfört avseende emittenters hantering av insiderförteckningar och lyft några brister som Finansinspektionen identifierat där. I denna artikel redogör MCL:s jurist André Branéus för några ytterligare vanliga brister som Finansinspektionen uppmärksammade under kartläggningen som omfattade 24 slumpmässigt utvalda emittenter på samtliga marknadsplatser i Sverige.

Här kan du läsa mer om Cision och Market & Corporate Laws loggbokstjänst MCLogg

I en tidigare artikel lyfte vi vilka enskilda uppgifter om respektive insider som måste framgå av insiderförteckningar enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (”MAR”) och dess tillhörande regelverk för att uppfylla de formkrav som ställs. I artikeln lyftes särskilt att insiderförteckningarna ofta varit bristfälliga i informationen om anledningen till att vissa personer haft tillgång till insiderinformation. 

I denna artikel tas andra viktiga förtydliganden upp som framkommer av FI:s kartläggning avseende de uppgifter som ska framgå av respektive avsnitt i insiderförteckningarna där FI uppmärksammat vanliga brister. Vidare kommer vi även förklara skillnaden mellan insiderförteckningar (Mall 1) och det frivilliga tilläggsavsnittet (Mall 2), som återfinns i en genomförandeförordning till MAR samt de utmaningar FI ser med tilläggsavsnittet.

Enskilda uppgifter – förtydliganden

”Namn på den affärsspecifika eller händelsebaserade insiderinformationen”

Här poängterar FI att ovanstående uppgift tydligt ska specificera vilken insiderinformation som avses så det går att knyta an avsnittet till en specifik affär, projekt eller ekonomisk händelse. I kartläggningen visade det sig att ovanstående uppgift ibland helt har utelämnats eller namngetts efter specifika kodnamn. Sistnämnda kan vara tillräckligt tydligt men beror på omständigheterna i det enskilda fallet. FI understryker även att det inte är tillräckligt att det går att utläsa vilken händelse som aves vid upprättandet av insiderförteckningen utan det ska även kunna göras under de fem år som insiderförteckningen ska bevaras.

”Datum och klockslag (för upprättandet av detta avsnitt i insiderförteckningen, dvs. när denna insiderinformation identifierades)”

Avseende ovanstående krav visade kartläggningen att det är vanligt att klockslaget för insiderinformationens identifierande utelämnats. Ännu vanligare har varit att det inte framgått om klockslaget angivits i koordinerad universell tid (UTC) eller i centraleuropeisk tid (CET). Enligt regelverket krävs att tidsangivelser ska anges i UTC. En del tjänster för loggbokshantering såsom MCLogg omvandlar automatiskt tidsangivelsen till UTC. FI uppmärksammar att ett korrekt angivet klockslag är en central uppgift i insiderförteckningen.

Användningen av mall 1 och mall 2

Mall 1 ska användas för varje enskilt nytt avsnitt i insiderförteckningen, inklusive varje ny version av ett befintligt avsnitt. Att det krävs separata nya avsnitt för varje ny insiderinformation som uppstår gör insiderförteckningen händelsestyrd. Mall 2 kan användas om emittenter önskar att lägga till ett frivilligt tilläggsavsnitt till insiderförteckningen innehållande de personer som alltid har tillgång till all insiderinformation, s.k. permanenta insiders.

Det är viktigt att ha i åtanke att tilläggsavsnittet inte ersätter insiderförteckningen enligt mall 1 utan är endast avsedd att användas om emittenten finner det lämpligt så att personer som alltid har tillgång till insiderinformation inte behöver upprepas i varje separat avsnitt i insiderförteckningen.

Utifrån kartläggningen har FI konstaterat att många emittenter som väljer att tillämpa det frivilliga tilläggsavsnittet har missförstått syftet med detta och enbart använder detta avsnitt som en insiderförteckning. De upprättar därmed inte ett nytt avsnitt för varje ny insiderinformation som identifierats. Nyssnämnda emittenter tenderar även att uppta 10 - 20 personer i det frivilliga tilläggsavsnittet. FI rekommenderar att emittenter med ett högre antal än två personer som anses ha tillgång till all insiderinformation inom bolaget avstår från att använda detta avsnitt.

Tankar att ta med sig:

🔸 För varje specifik insiderinformation som uppstår hos emittenter ska det upprättas separata nya avsnitt i insiderförteckningen enligt mall 1 där det tydligt ska gå att knyta an avsnitten och den insiderinformation som avses däri under fem år.

🔸 Datum och klockslag för upprättande eller uppdatering ska alltid framgå i varje avsnitt och klockslag ska anges i koordinerad universell tid (UTC).

🔸 Användning av det frivilliga tilläggsavsnittet ersätter inte skyldigheten att upprätta separata nya avsnitt för varje händelsestyrd insiderinformation.

🔸 FI rekommenderar att emittenter inte bör använda det frivilliga tilläggsavsnittet om de har mer än två personer som anses ha tillgång till all insiderinformation.

 

André Branéus
Associate
Markets & Corporate Law
andre.braneus@mcl.law

Markets & Corporate Law (”MCL”) är en juristbyrå med fokus på finansbranschen och med spetskompetens inom värdepappers-, börs- och bolagsrättsliga frågeställningar. MCL har även utvecklat egna digitala program för loggbokshantering, MCLogg för noterade bolag      och MCLogg Adviser för rådgivare. Som experter på marknadsmissbruks- och insiderlagstiftningen kan MCL lämna värdefulla tips och råd för att förhindra eventuella överträdelser av MAR och medföljande sanktionsavgifter.