Detta är en fortsättningsartikel skriven av Magnus Ahlgren, Manager på Markets & Corporate Law. Texten bygger på vår tidigare gästartikel från MCL som behandlar i vilken utsträckning noterade bolag behöver återge motpartnamn i sin informationsgivning enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR).

 

I ett pressmeddelande som Bolaget offentliggjorde den 19 april 2017 kommunicerades att ett ramavtal ingåtts med en motpart som i en koncern. Pressmeddelandet återgav inte uttryckligen motpartens namn utan refererades istället till ”ett stort USA-baserat livsstils- och kommunikationsbolag”. Några dagar senare publicerades ett kompletterande pressmeddelande vari det förtydligades att motparten var ”ett stort globalt kryssningsföretag med underhållning och hotell”

Bolaget kontaktades av Finansinspektionen där frågan uppkom om motpartens identitet utgjorde insiderinformation som därmed varit nödvändig att offentliggöra. Bolaget uppgav att motpartens namn inte utgjorde insiderinformation där ovanstående alternativa beskrivning av motparten ansågs tillräcklig för att möjliggöra en korrekt bedömning av informationen. Denna inställning godtogs inte av Finansinspektionen som tilldelade bolaget en sanktion för bristande informationsgivning tillsammans med övriga överträdelser av MAR.

Bolaget överklagade Finansinspektionens beslut till Förvaltningsrätten som kom att pröva ärendet.    

 

Förvaltningsrättens bedömning

I sitt beslut konstaterade Förvaltningsrätten att huruvida en motparts identitet innehåller insiderinformation avgörs utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Bortsett från materiella aspekter i avtalsrelationen utgörs sådana omständigheter exempelvis av vilka andra avtalsparter det noterade bolaget har, vilken bransch motparten är verksam inom, motpartens storlek och ekonomiska förutsättningar i övrigt.

I målet hade Finansinspektionen bl.a. åberopat att motpartens namn var av betydelse för att kunna bedöma Bolagets möjligheter att långsiktigt attrahera ytterligare kunder och ingå nya avtal. Dock hade inspektionen inte presenterat vilka överväganden som legat till grund för bedömningen i förhållande till Bolagets verksamhet och marknad, avtalets betydelse för bolaget och hur avtalet kunna leda till framtida intäkter samt övriga parametrar av relevans. Snarare framträder Finansinspektionens bedömning baseras på antagandet att en motparts namn typiskt sett typiskt av intresse för aktörer som kan tänkas att investera i det noterade bolaget och därmed är kurspåverkande, vilket underkändes av Förvaltningsrätten. Med andra ord hade alltså inspektionen inte visat att namnet på motparten utgjorde insiderinformation som Bolaget var skyldigt att offentliggöra. Följaktligen korrigerades sanktionsavgiften i denna del.  

Sammantaget bedömdes Bolagets beskrivning av motparten i sin informationsgivning vara förenlig utifrån MAR och övriga informationsregler. Som framgår ovan ändrade Förvaltningsrätten inte tidigare utfärdade sanktioner för bolagets övriga överträdelser av MAR där särskilt bristfälligt förande av insiderförteckning (loggbok) kan nämnas.    

 

Slutsats och rekommendationer

Av Förvaltningsrättens dom framgår, utöver vad som redogjorts för tidigare, att det saknas stöd i MAR eller någon annan rättskälla att offentliggöra identiteten på en motpart. Detta ligger i linje med vad handelsplatsernas disciplinnämnder tidigare gett uttryck för. Vidare ger domen stöd för ett mer nyanserat förhållningssätt på skyldigheten att alltid återge sådana parter i aktiemarknadskommunikationen som tid till annan förekommer på marknaden.   

Samtidigt ska det betonas att domstolen uttalar att motparts identitet i många fall kan utgöra insiderinformation. Även om domen och andra avgöranden visar att motpartsnamn i utökad mån kan utelämnas om det på goda grunder kan motiveras att utelämnandet inte påverkar möjligheten att göra en riktig bedömning av den övriga informationen, bör försiktighet iakttas. För att säkerställa regelefterlevnad och undvika disciplinära påföljder eller sanktioner kan följande beaktas i fallande ordning:

  • Ha som tumregel att offentliggöra namnet på motparten i pressmeddelanden
 
  • Inför eller uppdatera befintliga klausuler i order- och samarbetsavtal – liksom övriga typer av avtal – som ger er som noterat bolag rätt att namnge motparter. Försök även att påtala detta tidigt under förhandlingsfasen för att implementera en förväntansnivå hos motparten.     
 
  • För det fall ovanstående åtgärder inte är möjliga att utföra, beskriv motparten i alternativa termer så att det med tillräcklig tydlighet framgår vem motparten kan utgöra.

Magnus Ahlgren
Manager
Markets & Corporate Law

 

Om du några funderingar med anledning av texten ovan, överlag om MAR eller önskar biträde hur informationsgivning kan utformas för dessa typer av situationer kan du höra av dig till MCL

Här kan du läsa mer om MCLogg, den digitala produkt för smidig hantering av loggböcker som Cision erbjuder tillsammans med MCL.